Kiropraktisk behandling – vad händer i musklerna


Förklaringsmodellerna för hur en kiropraktisk justering fungerar har genom åren varit många. Från de första ”bone out of place” teorierna fram till mer vetenskapligt belagda teorier och förklaringsmodeller kring inskränkningar i rörelser och förändrat rörelseomfång samt neuromuskulära förklaringsmodeller.

Den neuromuskulära förklaringsmodellen är något som faktiskt går att verifiera genom mätningar i de signaler som nerverna skickar. Aktiviteten i muskeln mäts och den kiropraktiska justeringen genomförs och aktiviteten mäts upp igen. Svagheten i de flesta av dessa studier är att de mäter effekten under ett relativt kort tidsintervall, här är det 30 minuter.

Här har aktiviteten mäts för och efter justering och i flera olika nivåer, dels i den nivån i ryggen där själva justeringen görs samt ett par nivåer nedanför. Muskelaktivieteten i den nivån som justeringen gjorts sjönk och höll sig lägre under 30 minuter i jämförelse med de patienter som i denna studien bara lades upp i den positionen som själva justeringen utfördes i. Aktiviteten i musklerna mättes dels när patienterna stod rätt upp och ned men även under det att de böjde sig såväl framåt som bakåt i bålen. Den största skillnaden i muskelaktivitet grupperna emellan gick att uppmäta i böjning framåt vilket är det läge som musklerna i ländryggen belastas som mest. Det fanns även en viss ökning i den icke justerade gruppens muskelaktivitet vilken inte sågs hos den grupp som fick en kiropraktisk justering.

Den slutsats som går att dra från detta är att den kiropraktiska justeringen sänker aktiviteten i musklerna kring den behandlade nivån i ryggen. Parallellt med detta mättes smärta i ländryggen utifrån en enkel VAS skala. Upplevelsen av smärta i den grupp som fått kiropraktisk justering sjönk, vilket talar för en koppling mellan hög aktivitet i ländryggsmuskulaturen och smärta. Det går med andra ord i denna studie att se ett samband mellan sänkt aktivitet i musklerna och minskad smärta samt att detta är en effekt av en kiropraktisk justering i ett ländryggssegment.

Smärta i ländryggen kan med andra ord framgångsrikt behandlas med kiropraktik och en förklaringen till detta är en sänkt aktivitet i muskulaturen. En sänkt aktivitet i musklerna är även fördelaktigt vid behandlingar av såväl nackspärr som huvudvärk.

Källa: http://www.biomedcentral.com/1471-2474/14/86/abstract

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.