Kiropraktisk behandling av utstrålande smärta i armar och ben.


Smärta som strålar ut i armar och ben kan har sin grund både nerv, disk, muskel och ledproblematik som hör i nacke samt svank / ländrygg. I september 2008 kom en studie där behandlingsresultatet undersökts efter avslutad behandling. Patienterna behandlades med kiropraktisk ledjustering, neuromobilisering samt träningsprogram med stabilitetsträning. I snitt gjordes 9 behandlingstillfällen per patient och medianvärdet för antalet behandlingar till första symtomlättnad var 4,2 behandlingar. Utav dessa 162 patienter som inkluderades i studien hänvisades 10 till epidural steroidinjektion, ytterligare 10 skickades för vidare medicinskutredning och 3 hänvisades till och undergick operation. Den slutsats som författarna till studien drog var att behandlingsstrategin bedömdes som säker och att de flesta utav patienterna blev bättre med behandlingen, de efterlyste dock och poängterade att fler studier på området behövs.

Den slutsats som vi kan dra av detta är att det i samband med utstrålande smärta i armar och ben fungerar väl med kiropraktik och stabilitetsträning. Behandlingsupplägget motsvarar de strategier som jag som kiropraktor arbetar efter. Ett mediantal på 4,2 behandlingar krävdes innan resultat motsvarar inte de erfarenheter som jag har, normalt ses förbättringar efter 2 behandlingar anledningen till det kan vara att jag under de kiropraktiska behandlingarna även använder muskulära tekniker i större utsträckning än vad de gjorde i studien.

Av:

Pär Svensson

Legitimerad kiropraktor

Källa:

Chiropractic outcomes managing radiculopathy in a hospital setting: a retrospective review of 162 patients Christensen KD, Buswell K. Journal of Chiropractic Medicine. September 2008; Vol. 7, No. 3, pp. 115-125.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.